Villawereld B.V. is een handelsnaam van Leisure & Lodging Service B.V. en is een zusterorganisatie van Skichalets.nl. Villawereld B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 65303970.

Villawereld bemiddelt in verhuur van vakantiehuizen en heeft deze niet in eigendom. Villawereld treedt louter op als intermediair/tussenpersoon en bemiddelt in samenwerking met diverse partners bij de totstandkoming van een tijdelijke huurovereenkomst tussen huurders en verhuurders. Het door de huurder geboekte vakantiehuis en de door huurder geboekte diensten worden door Villawereld dus geboekt als intermediair in naam van de betreffende verhuurder. Derhalve kan Villawereld op geen enkele manier de aansprakelijkheid accepteren en aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de levering en dienstverlening van het vakantiehuis door de verhuurder aan de huurder. Bij een boeking zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en wordt door de huurder uitdrukkelijk te kennen gegeven akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle personen in het reisgezelschap. Bij een boeking via Villawereld komen twee overeenkomsten tot stand: een bemiddelingsovereenkomst met de besloten vennootschap Villawereld en een huurovereenkomst met de verhuurder van het vakantiehuis. Op voornoemde overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De overeenkomst tussen huurder en Villawereld is geen overeenkomst van huur en verhuur, het is uitsluitend een overeenkomst van bemiddeling. In de bemiddelingsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen de huurder en Villawereld waaronder Villawereld kan bemiddelen. Uiteindelijk komt er door bemiddeling van Villawereld een overeenkomst tot stand tussen verhuurder en huurder. Verhuurder zelf gaat dus uiteindelijk voor eigen rekening een overeenkomst van huur en verhuur aan met de huurder die via de bemiddelingsdienst van Villawereld boekt. Villawereld vervult in deze dus uitsluitend de rol van bemiddelaar/intermediair. Villawereld incasseert bij de huurder ondermeer de huurpenningen en betaalt deze door aan verhuurder onder inhouding van de bemiddelingsprovisie van Villawereld. Villawereld treedt tussen huurder en verhuurder slechts bemiddelend op en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook eventueel in gebreke blijven van de verhuurder. Iedere aansprakelijkheid van Villawereld is uitdrukkelijk uitgesloten, zowel die uit overeenkomst, als die uit de wet, met uitzondering van die aansprakelijkheid, die krachtens dwingend recht niet uitgesloten kan worden. Wordt gekozen voor aanvullende services op de huurovereenkomst of worden er aanvullende/extra services verleend bij de huurovereenkomst, zoals tickets voor een waterpark, een pretpark of iets anders in deze vorm, dan zullen deze services een overeenkomst zijn tussen huurder en verhuurder van het vakantiehuis of de aanbieder van deze service. Deze diensten zijn niet onderworpen aan deze algemene voorwaarden van de huurovereenkomst tussen de huurder en Villawereld.

Begripsbepalingen

1.1 (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van een vakantiehuis. In deze algemene voorwaarden zal met huurder tevens worden bedoeld de medehuurders.

1.2 Medehuurder: degene die samen met (hoofd)huurder in het vakantiehuis verblijft.

1.3 Beheerder: degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt.

1.4 Verhuurder: de rechtmatige eigenaar van een vakantiehuis die een natuurlijke persoon of een rechtspersoon kan betreffen die het vakantiehuis aan de huurder verhuurt, of diens vertegenwoordiger die een natuurlijke persoon, maar ook een rechtspersoon kan zijn (bijvoorbeeld een agent/boekingskantoor in het land waar het vakantiehuis staat).

1.5 Wederverkoper: de persoon die of het bedrijf dat eventueel tussen huurder en Villawereld bemiddelt bij het sluiten van een huurovereenkomst.

1.6 De (huur)overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de (hoofd)huurder.

1.7 De huurvoorwaarden: de onderhavige door de verhuurder gehanteerde voorwaarden.

1.8 Villawereld: de besloten vennootschap B.V. die uitsluitend bemiddelt bij totstandkoming van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder met betrekking tot vakantiehuizen.

1.9 De website: de website van Villawereld met internetadres www.villawereld.nl.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Villawereld. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Villawereld schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen Villawereld en huurders en niet op rechtsverhoudingen tussen Villawereld en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

2.2 Deze algemene voorwaarden worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de (hoofd)huurder ter hand gesteld. Voor zover de huurovereenkomst tot stand komt door bemiddeling door Villawereld worden de huurvoorwaarden namens de verhuurder door Villawereld aan de huurder ter hand gesteld.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn zichtbaar onderin op de homepage van de website van Villawereld en zijn dus altijd in te zien. Tevens worden deze algemene voorwaarden altijd getoond bij het boeken van het vakantiehuis. De huurder kan deze algemene voorwaarden inzien door op de link te klikken. Het is een vereiste dat de huurder akkoord moet gaan met de algemene voorwaarden door middel van het verplicht plaatsen van een vinkje bij de opmerking: “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord”. Indien het vinkje niet wordt geplaatst door de huurder dan kan de boeking niet worden vervolmaakt. Hiermee staat onomstotelijk vast dat de huurder op de hoogte is van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de huurder. De huurovereenkomst komt tot stand zodra de huurder het aanbod van Villawereld heeft geaccepteerd. Deze acceptatie kan zowel mondeling als schriftelijk en zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een wederverkoper plaatsvinden.

3.2 Een overeenkomst tot reservering via de website van Villawereld komt tot stand door ontvangst van de bevestiging van de desbetreffende verhuurder (of agent/boekingskantoor). Met inachtneming van de ontbindende voorwaarde dat Villawereld namens de verhuurder, de huurder binnen 7 werkdagen bericht dat de reservering geweigerd wordt.

3.3 Indien de overeenkomst wordt gesloten via bemiddeling door Villawereld en via de website, komt de overeenkomst tot stand door het verstrekken van de boekingsopdracht op de website van Villawereld. Indien de overeenkomst telefonisch via bemiddeling door Villawereld wordt gesloten, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop de boekingsopdracht door de huurder telefonisch aan Villawereld wordt gegeven. Villawereld bevestigt een boeking via de website per e-mail uiterlijk binnen 24 uur na de boekingsopdracht. Overige boekingen worden zo spoedig mogelijk door Villawereld bevestigd.

3.4 Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de huurder daarvan binnen twee werkdagen na de reservering melding te maken bij Villawereld.

3.5 Villawereld is namens de verhuurder gerechtigd een boeking te weigeren in verband met de (jeugdige) leeftijd en de omvang van een groep huurders. Ook kunnen in een dergelijk geval nadere voorwaarden worden gesteld, zoals betaling van een borgsom. Boekingen van huurders jonger dan 18 jaar zullen worden geweigerd.

3.6 Villawereld wijst huurder erop dat reserveringen die gemaakt zijn, wettelijk definitief zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door Villawereld geleverd. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van vakantiehuizen.

3.7 Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de huurder de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Villawereld worden bevestigd.

3.8 Afwijzing van de door de huurder gewenste wijzigingen zal door Villawereld met redenen worden omkleed en de huurder onverwijld worden meegedeeld. De huurder kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is het artikel 5 over annuleringen van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de huurder op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Huursom en betaling

4.1 De verhuurder heeft Villawereld gemachtigd om de huursom namens hem of haar te incasseren.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen is de huursom:

 • gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende hoogte van de huurprijs van het vakantiehuis;
 • inclusief omzetbelasting;
 • inclusief expliciet op de website bij de beschrijving van het vakantiehuis vermelde kosten;
 • exclusief reserveringskosten ad € 35,-;
 • exclusief toeristenbelasting;
 • exclusief reisverzekering;
 • exclusief annuleringsverzekering;
 • exclusief schadeverzekering;
 • exclusief borgsom en eventueel bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten waar onder bijvoorbeeld: energiekosten, stroomkosten airconditioning, hout voor open haard, water, reiniginskosten/(eind)schoonmaak, telefoonkosten, parkeerkosten, bed- en handlinnen. Indien deze bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten van toepassing zijn, of ten dele, hetgeen precies te lezen is op de beschrijving van het desbetreffende vakantiehuis, dan worden de hieraan gerelateerde kosten, tenzij anders is overeengekomen door de verhuurder zelf ter plaatse op de bestemming geïncasseerd bij de huurder. Villawereld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tussentijdse wijzigingen in de vermelde bedragen. Het verschilt dus per vakantiehuis of überhaupt alle voornoemde bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten en indien niet alle, zo ja welke precies nog aanvullend al dan niet ter plaatse in rekening worden gebracht.

4.3 De (hoofd)huurder dient binnen zeven kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging als bedoeld in artikel 3.2., 30% van de huursom als aanbetaling te voldoen door storting, overmaking op de bankrekening van Villawereld met IBAN-nummer: NL76 RABO 0147 4778 75 of contante betaling op kantoor van Villawereld.

4.4 De restanthuursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode aan Villawereld te zijn voldaan door storting, overmaking op de bankrekening van Villawereld met IBAN-nummer: NL76 RABO 0147 4778 75 of contante betaling op kantoor van Villawereld.

4.5 Bij boekingen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging te worden voldaan door storting, overmaking op de bankrekening van Villawereld met IBAN-nummer: NL76 RABO 0147 4778 75 of contante betaling op kantoor van Villawereld.

4.6 Bij boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per spoedoverboeking te worden voldaan op de bankrekening van Villawereld met IBAN-nummer: NL76 RABO 0147 4778 75 of door contante betaling op kantoor van Villawereld. De volledige huursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode zijn bijgeschreven op de bankrekening als vermeld in de bevestiging of contant te zijn voldaan op kantoor van Villawereld.

4.7 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de (hoofd)huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens

Villawereld benodigd zal zijn. De huurder is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% van de hoofdsom over iedere maand aan vertraging.

4.8 Zodra de huurder in verzuim is, is Villawereld gerechtigd om de overeenkomst namens de verhuur der te annuleren. De huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in 4.2 beschreven.

4.9 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van verhuurder met betrekking tot de invordering van het aan verhuurder verschuldigde en de niet of niet tijdig betaalde huursom, komen voor rekening van de (hoofd)huurder. Voor de gerechtelijke kosten geldt dat de daadwerkelijk gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

4.10 Villawereld heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Villawereld op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Villawereld tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

4.11 De op de website gepubliceerde huursom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze Villawereld bekend waren ten tijde van publicatie. Mochten zich tussen het tijdstip van verschijnen op de website en het tijdstip van vertrek wijzigingen voordoen in de prijzen, heffingen en belastingen, dan is Villawereld gerechtigd om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de huursom te verhogen. Villawereld zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de huursom, tenzij dit in verband met de daaraan verbonden kosten in redelijkheid niet van Villawereld gevraagd kan worden.

Annulering

5.1 De huurder heeft het recht om een (huur)overeenkomst te annuleren. Dit dient alleen schriftelijk te gebeuren. Door een annulering eindigt de huurovereenkomst met ingang van de dag waarop zij door Villawereld is ontvangen. De financiële consequenties van annulering staan in 4.2 beschreven.

5.2 Bij annulering van de (huur)overeenkomst door de huurder worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 1. bij annulering tot de 56ste dag (exclusief) vóór aanvang van de huurperiode het aanbetalingsbedrag van 30% met een minimum van € 250,- en aanvullend de reserveringskosten;
 2. bij annulering binnen 56 dagen vóór aanvang van de huurperiode het volledige factuurbedrag en aanvullend de reserveringskosten.

5.3 Het annuleren van een boeking door de (hoofd)huurder geldt ook als annulering voor medehuurders.

5.4 Een annulering die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag.

5.5 Een verzoek tot annulering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4.1 tot en met 4.4 dient te worden gericht aan Villawereld, die het verzoek namens de verhuurder in behandeling zal nemen.

Aansprakelijkheid huurder(s)

6.1. De (hoofd)huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van het vakantiehuis voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de (hoofd)huurder en/of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.

6.2 De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door Villawereld of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de huurder direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Klachten en aansprakelijkheid

7.1 Het gehuurde wordt zonder gebreken aan huurder overgedragen. Wanneer huurder bij aankomst een ontoereikende schoonmaak, schades of andere gebreken vaststelt aangaande het vakantiehuis, dan dient dit direct te worden gemeld, uiterlijk binnen 24 uur na het begin van de huurperiode aan de verhuurder, contactpersoon en Villawereld. Indien dit niet gebeurt, verliest huurder direct het recht de klacht later alsnog te melden met als gevolg dat de klacht niet meer in behandeling wordt genomen.

7.2 De huurder dient te voorkomen dat een schade of defect aan het vakantiehuis verslechtert en dient er tevens voor te zorgen dat een verlies voor de eigenaar van een vakantiehuis of voor Villawereld zo laag mogelijk wordt gehouden.

7.3 Indien het gebrek een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van het vakantiehuis betreft, als gevolg waarvan het vakantiehuis de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De huurder dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen en verhuurder hiervoor een redelijke termijn te gunnen.

7.4 Indien de klacht naar de mening van huurder door de verhuurder niet afdoende wordt opgelost, zal Villawereld in een situatie als genoemd in artikel 7.2 in contact treden met verhuurder en tussen huurder en verhuurder bemiddelen teneinde te trachten een oplossing tot stand te brengen. Villawereld kan namens de verhuurder tevens een financiële regeling met de huurder treffen.

7.5 Indien geen minnelijke oplossing van de klacht wordt bereikt, zal Villawereld, voor zover dit nog niet zou zijn geschied, op verzoek van de huurder de ter beschikking staande gegevens van de verhuurder aan hem kenbaar maken teneinde de huurder in de gelegenheid te stellen een eventuele vordering jegens de verhuurder in te stellen.

7.6 De verhuurder is niet aansprakelijk voor zover de huurder eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering.

7.7 De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder.

7.8 Villawereld kan nimmer door welke toedracht dan ook door huurder voor materiële en immateriële (o.a. dood of persoonlijk letsel) schade, diefstal en verlies aansprakelijk worden gesteld, daar huurder louter een bemiddelingsovereenkomst met Villawereld is aangegaan. Huurder kan op eigen inititatief in geval van materiële en immateriële schade louter de verhuurder aansprakelijk stellen aangezien expliciet met verhuurder een huurovereenkomst is aangegaan.

7.9 Villawereld draagt geen verantwoordelijkheid voor journalistieke publicaties, teksten, foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden wordt uitgegeven.

7.10 Villawereld is niet aansprakelijk voor het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het geval dat de door Villawereld ingeschakelde dienstverleners, waarvan Villawereld afhankelijk is, nalatig blijven.

7.11 Indien huurder zonder overleg met Villawereld zelfstandig een andere accommodatie betrekt of het via bemiddeling van Villawereld gehuurde vakantiehuis verlaat, dan verliest u alle rechten op een eventuele restitutie.

7.12 Wanneer huurder het vakantiehuis verlaat voor het eind van de huurperiode, zonder voorafgaande overeenkomst met Villawereld, is dit voor eigen kosten en voor eigen risico. De huurder is niet gerechtigd de huurovereenkomst te beëindigen als gevolg van aanzienlijke gebreken en riskeert het recht op een terugbetaling of korting op de huurprijs te verliezen ook als een bestaande schade of gebrek de waarde van het gehuurde vermindert. In dit geval heeft de huurder een overplaatsing naar een vervangend vakantiehuis onmogelijk gemaakt. In geval van een klacht behoudt Villawereld zich het recht voor om zelf te beslissen in hoeverre de huurder al dan niet een vervangend vakantiehuis ter beschikking wordt gesteld van gelijkwaardige kwaliteit en prijsniveau. Als een klacht vanuit het perspectief van de huurder tijdens de huurperiode niet bevredigend wordt opgelost, dient deze voor verdere behandeling schriftelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de huurperiode te worden ingediend. Schriftelijke klachten kunnen worden gericht aan: Villawereld B.V., Noordkade 64, 2741 EZ Waddinxveen, e-mail info@villawereld.nl. Een eventueel te betalen schadevergoeding zal uitsluitende betrekking hebben op directe economische schade van de huurder. Voor indirecte schade (gevolgschade) of niet-financiële schade (immateriële schade) kunnen Villawereld of de eigenaar van het vakantiehuis niet aansprakelijk worden gesteld.

Ontbinding van de overeenkomst

8.1 De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk, per e-mail of per direct ter plaatse te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van het vakantiehuis te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor het vakantiehuis ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in het vakantiehuis onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan het vakantiehuis, als hij voor (geluids)overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder en derden lijden ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.

8.2 In 8.1 is aangegeven dat de verhuurder de overeenkomst ter plaatse kan ontbinden waarbij het vakantiehuis niet kan worden bewoond indien het aantal personen hoger is dan overeengekomen, of bij gebreke van zo een mededeling, het op de website vermelde aantal personen. Dit aantal is inclusief kinderen, ongeacht hun leeftijd. De verhuurder heeft ook het recht de huurder te sommeren het aantal personen te reduceren conform overeengekomen is.

8.3 Indien de verhuurder het vakantiehuis niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De verhuurder zal zich in zo een geval inspannen om de huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.
8.4 De verhuurder kan bij de uitvoering van de rechten en verplichtingen op grond van de leden 8.1 en 8.2 worden vertegenwoordigd door Villawereld.

Schades

9.1 De huurder dient als een goed huisvader zorg te dragen voor het gehuurde. De huurder dient het gehuurde in dezelfde staat op te leveren, waarin hij het heeft aanvaard, met uitzondering van slijtage ten gevolge van normaal gebruik van het gehuurde. De huurder is tegenover de vakantiehuiseigenaar verantwoordelijk voor schade aan het huis en/of de inventaris, die is veroorzaakt tijdens de huurperiode en veroorzaakt is door de huurder of anderen, die door de huurder zijn toegelaten in het gehuurde vakantiehuis. Schade aan het vakantiehuis en/of de inventaris, die ontstaat tijdens de huurperiode moet onmiddellijk worden meegedeeld aan Villawereld en de huiseigenaar/contactpersoon ter plaatse. Klachten als gevolg van schade veroorzaakt tijdens de huurovereenkomst zullen door Villawereld binnen drie weken na het verstrijken van de huurperiode aan huurder worden gemeld, tenzij de schade het gevolg is van frauduleus handelen van de huurder. De vakantiehuiseigenaar doet bij iedere huurderswisseling een controle, waar gebreken en schade aan het huis en/of de inventaris, evenals alle defecten en een onvoldoende schoonmaak worden vastgesteld.

Borg, aanbetaling verbruikskosten

10.1 De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis ter plaatse een borg en eventueel een aanbetaling van de verbruikskosten te betalen. Bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. Deze borg en eventuele aanbetaling verbruikskosten is een zaak tussen huurder en verhuurder en valt buiten de organisatie van Villawereld. De borg en eventuele aanbetaling verbruikskosten dienen bij aankomst op het verblijfsadres aan de eigenaar of de beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst en op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden de bijkomende kosten zoals onvoldoende schoon achterlaten van het vakantiehuis, eventuele servicekosten, (eind)schoonmaakkosten, energiekosten, telefoonkosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borg en de eventuele aanbetaling verbruikskosten verrekend en wordt het restant van de borg en eventuele aanbetaling verbruikskosten aan de huurder gerestitueerd. De huurder dient ten behoeve van deze restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (bankrekeningnummer, IBAN en BIC code) aan de verhuurder of de beheerder te melden.

10.2 Indien de eindsom hoger is dan hetgeen is aanbetaald zal het meerbedrag bij de huurder in rekening worden gebracht.

10.3 Villawereld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor heffing, c.q. terugbetaling van de borgsom en aanbetaling verbruikskosten, al dan niet onder aftrek van kosten en schade.

10.4 De hoogte van de borg is afhankelijk van de grootte en de uitrusting van het vakantiehuis, eventuele extra faciliteiten als een roeiboot, motorboot etc. en de duur van de overeengekomen huurperiode. Indien de huurder buiten Villawereld of een agent rechtstreeks met de eigenaar een overeenkomst is aangegaan betreffende aanvullende faciliteiten zoals een motor voor een boot, dan kan de eigenaar hier een aparte borg voor vragen.

10.5 De borg zal in veel gevallen contant te plaatse moeten worden voldaan aan de verhuurder of beheerder. Indien huurder het per creditcard of met uw bankpas wilt voldoen, raadt Villawereld de huurder aan hier van te voren naar te informeren, zodat huurder niet voor verrassingen komt te staan bij aankomst.

Rechten en verplichtingen huurder ter plaatse van het vakantiehuis

11.1 Uitsluitend na volledige betaling van de totale huursom kan de huurder, tenzij in de huurovereenkomst of op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 16.00 en 18.00 uur bij de eigenaar of beheerder van het vakantiehuis ophalen. De sleutel wordt doorgaans enkel overhandigd op vertoon van de originele huurovereenkomst. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken.

11.2 De huurder dient, tenzij op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. Villawereld is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven kan het zo zijn dat de huurder een extra huurbedrag per dag moet betalen aan verhuurder. Bij vertrek dient de huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De eigenaar/beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien eigenaar/beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is eigenaar/ beheerder gerechtigd om extra (reinigings)kosten aan de huurder in rekening te brengen.

11.3 De huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

11.4 Het is huurder niet toegestaan, het vakantiehuis met meer personen te bewonen dan het maximale toegestane aantal, zoals genoemd in de omschrijving van de accommodatie. Overschrijding van dit aantal kan verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat.

11.5 Naast deze algemene voorwaarden moet de huurder ook rekening houden met de individuele huisregels van de verhuurder die meestal ter plaatse in het vakantiehuis kenbaar worden gemaakt. De door de verhuurder vastgestelde huisregels zijn toepasselijk op de huurovereenkomst.

Informatie

12.1 Alle benodigde gegevens voor het sluiten van de huurovereenkomst en de uitvoering daarvan zal door de huurder en de eventuele reisgenoot/reisgenoten aan Villawereld danwel de wederverkoper worden verstrekt.

12.2 Bij vertrek naar, terugkomst uit en gedurende het verblijf in het gehuurde vakantiehuis dient de huurder(s) in het bezit te zijn van de benodigde (reis) documenten, zoals een geldig paspoort, een toeristenkaart (waar toegestaan) en eventueel rijbewijs, groene kaart en visum.

12.3 Indien huurder de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Wijzigingen door de huurder

13.1 Iedere verlangde afwijking van of toevoeging aan het aanbod van Villawereld vereist de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Villawereld.

13.2 Tot 28 dagen voor de eerste dag van het geboekte verblijf kan huurder wijziging in de huurovereenkomst verzoeken. Deze wijziging zal voor zover mogelijk worden aangebracht. Voorwaarde hierbij is, dat de huurder de gewijzigde huursom voldoet conform de regeling zoals genoemd in artikel 4, eventueel onder aftrek van reeds betaalde gelden. Huurder is voorts gehouden de wijzigingskosten per boeking plus eventuele voor de verlangde afwijking of toevoeging gemaakte communicatiekosten zoals telefoonkosten te betalen.

13.3 Over de verzochte wijziging als genoemd in lid 1 zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal mondeling of schriftelijk worden toegelicht.

13.4 Vanaf 28 dagen voor de eerste dag van het geboekte verblijf zal wijziging niet mogelijk zijn.

13.5 Wanneer een verzoek om een wijziging, als bedoeld in lid 1, wordt afgewezen en huurder handhaaft desondanks zijn verzoek tot wijziging, dan zal dit door Villawereld als een annulering van de reisovereenkomst worden beschouwd en zullen de annuleringsvoorwaarden, overeenkomstig artikel 5 van toepassing zijn.

13.6 De wijzigingskosten bedragen € 30,- per wijziging.

In-de-plaatsstelling

14.1 Mocht een huurder verhinderd zijn aan de reis deel te nemen, dan kan deze huurder op verzoek worden vervangen door een andere persoon. Hierbij gelden de in lid 2 vermelde voorwaarden.

14.2 Voorwaarden ten aanzien van de in lid 1 bedoelde in-de-plaatsstelling:

 1. de andere persoon voldoet aan alle voorwaarden, die aan de huurovereenkomst verbonden zijn en daaruit voortvloeien;
 2. het verzoek dient uiterlijk 7 dagen voor de eerste dag van het geboekte verblijf te zijn ingediend, danwel zoveel eerder dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht c.q. uitgevoerd;
 3. voorwaarden van overige bij de uitvoering betrokken dienstverleners mogen niet conflicteren met de in-de-plaatsstelling.

14.3 De huurder en plaatsvervanger van de oorspronkelijke huurder zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Villawereld voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom alsmede de verdere kosten die volgens deze huurvoorwaarden voor rekening van de huurder komen.

Grootte en inrichting van de vakantiehuizen

15.1 De meerderheid van de vakantiewoningen zijn privéhuizen, en om die reden naar de persoonlijke smaak en mogelijkheden van de eigenaar ingericht. Ieder huis beschikt over kussens en dekbedden voor het aantal toegestane personen. Huurder dient zelf theedoeken, schoonmaakmiddelen, toiletpapier etc. mee te nemen, deze zijn doorgaans niet aanwezig, tenzij anders vermeld in de beschrijving of op de huurovereenkomst. In sommige vakantiehuizen kan de trap naar de eerste verdieping steil zijn en soms zonder leuningen. In sommige vakantiehuizen dient huurder ook rekening te houden met een lagere plafondhoogte. Sommige vakantiehuizen beschikken over tuinmeubilair. Indien het vakantiehuis beschikt over tuinmeubilair, dan houdt dit in de regel in dat er een tafel en 4 stoelen aanwezig zijn. Ligstoelen, kussens en parasols behoren niet standaard tot deze uitrusting. Indien in de huisbeschrijving staat aangegeven dat er een gezamenlijke wasmachine aanwezig is, dan bevindt deze zich doorgaans en het huis/appartement van de eigenaar. Als er in de informatie staat dat er airconditioning aanwezig is, dan geldt dit normaliter alleen voor de woonkamer.

15.2 De slaapkamers in de vakantiehuizen zijn vaak klein. De bedden zijn ca. 70/85 cm breed en 180/190 cm lang. Een grand lit is een bed van ca. 130 cm breed en is geschikt voor 2 personen. Tweepersoonsbedden zijn ca. 140/180 cm breed. De meeste bedden beschikken over schuimrubber matrassen. De vermelde slaapplaatsen kunnen soms, zonder specifieke vermelding op de website, een uitklapbed of slaapbank zijn. In sommige gevallen ligt een matras op de grond, voorzien van een houten frame. De matrassen zijn vaak voorzien van een hoeslaken om het matras te beschermen. Daaroverheen dient nog wel een normaal hoeslaken aangebracht te worden. Een hems is een open slaapzolder met schuine wanden en matrassen op de grond. Een hems is niet echt geschikt voor volwassenen, maar wel erg populair bij grote kinderen. De toegang is vaak via een steile trap. Een annex is een aparte aanbouw of een bijgebouw dat meestal niet verwarmd kan worden. Sommige vakantiehuizen hebben beperkte kastruimte in de slaapkamer en er zal doorgaans niet voor iedereen een aparte kast aanwezig zijn.

15.3 De badkamers en toiletruimtes zijn doorgaans niet groter dan noodzakelijk en kunnen niet worden vergeleken met normale badkamers. Wordt in de beschrijving een douche vermeld, dan is dit niet per definitie een aparte douchecabine. Soms bestaat deze slechts uit een sproeier/handdouche en een grondafvoer – of douchegelegenheid in de badkuip. Het is mogelijk dat de douchekop aan de wastafel of badkuip aangesloten is. De warmtevoorziening wordt vaak verzorgd door een boiler (ca. 50 liter). Deze functioneert vaak met een automatisch stroomspaarprogramma en mag daarom niet worden uitgezet. De huizen zijn doorgaans aangesloten op een centraal afvoersysteem. Gooi nooit luiers, watten, maandverband etc. in het toilet.

15.4 Centrale verwarming betekent dat het gebouw voorzien is van een eigen verwarmingssysteem, bijvoorbeeld een ketel met brandstof zoals kolen of hout.

15.5 In het vakantiehuis zijn dekens of dekbedden en kussens standaard aanwezig. Bed- en handlinnen zijn niet altijd standaard in het vakantiehuis aanwezig. Of het er wel of niet is, valt te lezen bij de beschrijving van het vakantiehuis. Er zou ook een mogelijkheid kunnen zijn om bed- en handlinnen ter plaatse te huren.

Vakantiehuizen met whirlpool, zwembad, sauna, zonnebank

16.1 Is in of bij het vakantiehuis een zwembad aanwezig, dan is de huurder verplicht het zwembad op een verantwoorde, veilige manier te (doen) gebruiken en om de door de eigenaar gegeven gebruiksinstructies op te volgen. De huurder is verplicht kinderen die niet beschikken over voldoende zwemvaardigheid uitsluitend onder toezicht van een volwassene van het zwembad gebruik te laten maken.

16.2 Bij boekingen tot 3 dagen voor vertrek, wordt het binnenzwembad voor aankomst op ca. 24-25°C voorverwarmd. Gebruik in het zwembad of de whirlpool nooit zeep of shampoo. Een buitenzwembad staat doorgaans vanaf ca. 1 mei tot ca. 30 september tot uw beschikking, afhankelijk van de weersomstandigheden. Buiten deze periode kan het voorkomen dat er geen water in het zwembad zit. Houdt u er rekening mee dat buitenzwembaden doorgaans niet worden verwarmd; het water wordt verwarmd door de buitenlucht.

Energie spaartips voor huizen met een binnenzwembad:

 • houd ramen en deuren van de zwembadruimte gesloten;
 • indien het zwembad niet gebruikt wordt, dek deze dan af met het bijbehorende afdekmateriaal;
 • schakel de ontvochtiger nooit uit, dit kan leiden tot teveel luchtvochtigheid in de zwembadruimte;
 • laat de vloerverwarming op een constante temperatuur staan;
 • als de ruimte niet gebruikt wordt, zet de verwarming op ca. 5°C.

16.3 Bij vakantiehuizen met een whirlpool zonder afvoer wordt deze voor aankomst met water gevuld.

Indien huurder op voorhand al weet dat de whirlpool niet gebruikt gaat worden, stel dan het boekingskantoor hiervan op de hoogte, dit bespaart energie en water.

16.4 Opgieten in de sauna is niet toegestaan, aangezien dit tot wezenlijke schade en stroomuitval kan leiden.

16.5 Een zonnebank of zonnehemel mag niet worden gebruikt door personen onder de 18 jaar. Een zonnehemel is doorgaans geplaatst boven één van de aanwezige bedden.

Televisie, schotelantenne en internet

17.1 Bij de vakantiehuizen welke voorzien zijn van een televisie zonder satelliet/schotelantenne kan men enkel lokale zenders ontvangen. Wanneer een televisie wel beschikt over een satelliet/schotelantenne, is deze vaak ingesteld op nationale en lokale zenders. De kwaliteit hiervan kan per locatie verschillen. Het eventueel aanpassen van de schotelantenne kan alleen in overleg met de huiseigenaar en tegen betaling. Houd rekening met het feit dat, zelfs wanneer er in de huisbeschrijving staat dat er meerdere televisies aanwezig zijn, het kan voorkomen dat huurder niet tegelijkertijd verschillende zenders kan bekijken. Extra televisies worden namelijk meestal aangesloten op hetzelfde kanaal of ze dienen enkel als beeldscherm voor een dvd-speler en/of spelcomputers.

17.2 Indien in een vakantiehuis een satelliet-tv aanwezig is, kunnen hierop soms ook Nederlandse satellietzenders ontvangen worden, zoals RTL4/5 en BVN. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de te ontvangen zenders, dus ook niet als Nederlandse zenders ontbreken.

17.3 Wanneer er internet aanwezig is in het vakantiehuis, houd er dan rekening mee dat dit enkel om de aansluiting zelf gaat. Het gebruik hiervan dient doorgaans ter plaatse te betaald te worden. Indien er specifieke vragen zijn over de internetverbinding voorafgaande aan de vakantie, neem dan contact op met Villawereld teneinde de juiste informatie te achterhalen. Anders dan in Nederland is het stroom- en telefoonnet in het buitenland vaak bovengronds aangelegd. Dat houdt in dat het net gevoelig is voor storingen.Villawereld noch de verhuurder kunnen verantwoordelijkheid nemen voor het niet functioneren van de internetverbiding. Het niet functioneren geeft geen recht op schadevergoeding.

Grondstuk

18.1 Vakantiehuizen zijn vaak gelegen op natuurpercelen. De totaal weergegeven oppervlakte is daarom niet altijd volledig te gebruiken. Het kan hierbij gaan om ongerepte bosgebieden, heide-, zand- en duinlandschappen, hoog gras of andere wildgroei. Ook kan het zijn dat de eigenaar bloemperken heeft aangelegd, zodat niet het gehele perceel gebruikt kan worden. Houd er ook rekening mee dat bij nieuwbouw het perceel nog niet volledig met gras, struiken etc. is begroeid en dat de entree naar het vakantiehuis mogelijk nog niet volledig af is. De oprit naar het vakantiehuis is vaak niet verhard en kan dikwijls niet door sportwagens of andere verlaagde voertuigen worden bereden. In sommige gebieden kunnen de wegen niet met de lokale standaarden vergeleken worden. Als in de huisbeschrijving staat dat een perceel is omheind, dan houdt dit niet automatisch in dat het perceel volledig is afgesloten en dat huisdieren vrij en ongelijnd op het terrein rond kunnen lopen. Voor Zuid-Europa en voormalige Oostbloklanden: garages zijn voornamelijk geschikt voor kleine auto’s.

Vermelde afstanden

19.1 Alle afstanden die zijn aangegeven betreffen de geschatte afstand van het perceel tot de dichtstbijzijnde kust (zee, fjord, rivier of meer) en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Ga er niet automatisch vanuit dat dit de dichtstbijzijnde strand- of zwemmogelijkheid is. De afstanden tot winkels betreffen de afstanden naar de dichtstbijzijnde supermarkt of kruidenier. Huurder dient er rekening mee te houden mee dat sommige winkels alleen in het hoogseizoen geopend zijn en dat de afstand in het laagseizoen beduidend langer kan zijn. Villawereld kan voor eventuele sluitingen van winkels of restaurants niet aansprakelijk worden gesteld.

Variabele verbruikskosten, energie, verwarming

20.1 De verwarmingskosten worden, voor zover deze niet zijn inbegrepen in de huurprijs, vóór vertrek uit het vakantiehuis afgerekend bij de huiseigenaar of diens contactpersoon. Het verwarmingsverbruik (de instellingen zoals tijd en dagen voor aanslaan, de verwarmingstemperatuur etc.) wordt door verschillende thermostaten geregeld. In het algemeen kan er vanuit worden gegaan dat het vakantiehuis tussen november en april wordt verwarmd. Buiten deze periode staat de verwarming doorgaans uitgeschakeld. Ook wanneer de verwarmingskosten bij de huurprijs zijn inbegrepen, is de verwarming ingesteld zoals in bovengenoemde perioden.

20.2 In de vakantiehuizen waar de energie niet is inbegrepen in huurprijs (zie de symbolen bij elk vakantiehuis) en waar er geen muntautomaat is voor elektriciteit, gas en/of water, wordt er een stroomkaart uitgereikt bij de sleutelovergave, of deze ligt op een duidelijk zichtbare plaats in het vakantiehuis. De huurder moet op de stroomkaart de meterstanden invullen direct na aankomst. De electriciteitsmeter toont niet de decimalen, dat wil zeggen, de meter geeft alleen hele kWh. aan. Ook is het mogelijk dat rode cijfers hele kWh. zijn. Na vertrek van de huurder leest de verhuurder de meterstanden nogmaals af en deze lezing is de basis voor de raming van het stroomverbruik. Het vakantiehuis zal voorverwarmd zijn tot ongeveer 15 graden in de periode van 1 november tot 31 maart, ervan uitgaand dat het huis minimaal 3 dagen voor aankomst is geboekt. In de periode van 1 november tot en met 31 maart gelden de door de huurder genoteerde meterstanden, terwijl in de periode van 1 april tot en met 31 oktober de door Villawereld genoteerde meterstanden gelden. Alle overdekte zwembaden die voor de huurperiode beschikbaar zijn, worden verwarmd, hetgeen passend is voor de hoge standaard van deze huizen. Daarom moet huurder rekening houden met extra energie kosten (elektriciteit, olie) voor het verwarmen van het zwembad, welke afhankelijk zijn van de weersinvloeden van verschillende jaargetijden, de temperatuur van het water en de grootte van het zwembad. Bij het betrekken van het vakantiehuis is de temperatuur van het zwembadwater ca. 24° (tenzij ten minste 3 dagen voor aankomst, om een hogere temperatuur is verzocht door huurder). Buitenbaden kunnen niet het hele jaar door gebruikt worden.

Eindschoonmaak

21.1 Het zou voor kunnen komen dat sommige verhuurders van vakantiehuizen de betaling van de eindschoonmaak ter plaatse verplicht stellen.

21.2 Huurder dient het vakantiehuis in nette staat achter te laten. De huiseigenaar heeft het vakantiehuis voor de aankomst van de huurder opgeruimd en gereinigd en zo dient het ook weer te worden teruggegeven. De huurder is verplicht om het huis net, ordelijk en grondig gereinigd achter te laten. De huurder dient hierbij bijzondere aandacht te besteden aan het schoonmaken van de koelkast, diepvries, fornuis, oven, grill, barbecue en sanitaire voorzieningen. De huurder wordt geacht het huis achter te laten in de staat waarin hij het zelf zou willen aantreffen. De kosten van niet of ontoereikend schoonmaken worden bij de huurder in rekening gebracht. Indien de huurder een eindschoonmaak heeft besteld, ontslaat dat de huurder niet van de verplichting de afwas te doen, de vaat weg te werken, de koelkast leeg te maken, de vaatwasser leeg te halen, en binnen- en buitenshuis op te ruimen. Dus ook als de eindschoonmaak inclusief is dient het huis wel geordend en opgeruimd achter te blijven. Vanzelfsprekend dient het vakantiehuis schoon voor de volgende gasten te worden achtergelaten. Huurder dient het vakantiehuis op de vertrekdag voor 10:00 uur in de ochtend te verlaten. Als de huurder een keuze heeft uit het zelf schoonmaken of het uitbesteden en hij kiest voor uitbesteden, dan dient hij de eindschoonmaak rechtstreeks bij de verhuurder te bestellen. Het is niet toegestaan om de schoonmaak uit te besteden aan een derde partij. De huiseigenaar of contactpersoon is gerechtigd om, indien er sprake is van een jeugdgroep, een verplichte eindschoonmaak te berekenen. Indien er sprake is van een huurtermijn van meer dan 21 dagen dan kan na 14 dagen een schoonmaak verplicht worden gesteld die vervolgens na iedere extra week opnieuw plaatsvindt.

Huisdieren

22.1 Er zijn vakantiehuizen waar huisdieren niet zijn toegestaan. Villawereld kan echter niet garanderen dat een vakantiehuis altijd volledig huisdiervrij is gebleven. Het huisdierverbod dient te worden gerespecteerd. Mocht desondanks toch een huisdier zijn gesignaleerd, dan dient deze per direct het vakantiehuis te verlaten. Wanneer bij een vakantiehuis het huisdiersymbool staat aangegeven dan zijn huisdieren uiteraard toegestaan. Bij boeking dient te worden aangegeven dat er een huisdier wordt meegenomen. Denk aan eventuele noodzakelijke en wettelijke vaccinaties, voor meer informatie kan huurder terecht bij een dierenarts. Ga ervan uit dat het in eerste instantie alleen is toegestaan om maximaal twee huisdieren mee te nemen. In Zuid-Europa is het echter vaak toegestaan om maar één huisdier mee te nemen, tenzij anders vermeld. Het meenemen van meer huisdieren gaat te allen tijde in overleg met Villawereld.

22.2 Noch de eigenaar, noch Villawereld garandeert dat in het vakantiehuis geen dieren aanwezig zijn geweest, ook niet als voor het vakantiehuis in de huurovereenkomst, op de website of elders is aangegeven dat huisdieren niet zijn toegestaan. Villawereld kan dan ook niet aansprakelijk

worden gesteld voor eventuele allergische reacties. Het niet toestaan van huisdieren houdt bovendien niet vanzelfsprekend in dat de huiseigenaar zelf geen huisdieren heeft.

22.3 Huurder is zelf verantwoordelijk dat zij bij het vertrek in het bezit zijn van de benodigde documenten, voor zowel de huurder zelf als de meereizende huisdieren, zoals een geldig (honden)paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen, vaccinaties, (invoer)regels en mogelijke andere vereiste invoerdocumenten voor het land van bestemming. Villawereld kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien niet aan de (wettelijke) formaliteiten wordt voldaan en waarbij eventueel geen toegang tot het land van bestemming en/of het vakantiehuis wordt verleend.

Vakantie met uw eigen paard

23.1 Villawereld is niet verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens het transport van en naar het vakantiehuis, noch voor eventuele schade aan het vakantiehuis, de inventaris of andere gebouwen. Het wordt ten zeerste aangeraden om voor vertrek een aansprakelijkheid- en inboedelverzekering af te sluiten.

Rookvrije vakantiehuizen

24.1 Sommige huiseigenaren willen niet dat er in het vakantiehuis wordt gerookt. Deze vakantiehuizen worden op de website als niet-rokerhuis aangegeven. Het kan ook zijn dat de huiseigenaar dit pas in het vakantiehuis kenbaar maakt. Villawereld kan niet altijd garanderen dat een vakantiehuis volledig rookvrij blijft. Wij vragen onze gasten vriendelijk het rookverbod te respecteren.

Vakantiehuizen in de wintersportgebieden (chalets)

25.1 In de vakantiehuizen is roken niet toegestaan.

25.2 Frituren met vet in en rondom het vakantiehuis is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald.

25.3 Ski’s en skischoenen dienen in de daarvoor bestemde ruimtes te worden geplaatst.

25.4 Huurder wordt geacht het huisvuil, flessen, papier e.d. zelf te scheiden en af te voeren.

25.5 Schade welke is ontstaan door het opsteken van kaarsen wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald.

25.6 Het afsteken van vuurwerk rondom het vakantiehuis is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald.

Insecten, muizen, allergie

26.1 Houdt er rekening mee dat, ondanks een eventueel huisdierverbod, allergieoorzaken (zoals bijv. huisstofmijt) in vakantiehuizen niet altijd kunnen worden voorkomen. In vakantiehuizen die in de vrije natuur zijn gelegen kunnen insecten voorkomen. Dit geldt voor zilvervissen, mieren, wespen, wandluizen, pissebedden en marters. Spinnenwebben kunnen ondanks een grondige reiniging binnen een korte tijd ontstaan. Villawereld kan daar niet aansprakelijk voor worden gesteld. Ook het verschijnen van muizen en schorpioenen kan niet worden uitgesloten. Bij grote problemen kan huurder zich wenden tot de huiseigenaar of de contactpersoon ter plaatse, zodat eventueel hulp kan worden geboden.

26.2 Allergieën in het algemeen: Villawereld is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ontstaan van een allergische reactie bij de huurder in een vakantiehuis.

Bouwactiviteiten, geluidsoverlast, beperkte openstelling

27.1 Villawereld kan eventuele bouwactiviteiten in de omgeving van de vakantiehuizen niet constant controleren. Er kan daarom geluidsoverlast voorkomen van nieuwbouw of renoveringswerkzaamheden in de buurt het vakantiehuis. Houdt er rekening mee dat in een vakantiegebied ook plaatselijke inwoners permanent leven. Ook kan een nabijgelegen luchthaven voor geluidoverlast zorgen.

27.2 Vooral in de voor- en naseizoenen moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheden van bouwactiviteiten op de plaats van bestemming, een beperkte openstelling van winkels, restaurants, zwembaden, tennisbanen, skiliften, etc. Er kan sprake zijn van een beperkter aanbod van faciliteiten en voor de openbare energievoorzieningen en gegevens betreffende het klimaat.

Electriciteit, water

28.1 Tijdens zeer warme of droge perioden kunnen problemen met de stroom- en watertoevoer ontstaan. Hier heeft Villawereld geen invloed op. Bij problemen met de stroom- en watertoevoer kan huurder terecht bij de huiseigenaar of contactpersoon ter plaatse.

28.2 Het is niet toegestaan om alle elektrische apparaten gelijktijdig te hebben ingeschakeld, omdat dit kan leiden tot problemen met de stroomvoorziening.

28.3 In enkele gebieden kan het water, afkomstig uit de aardbodem, een onschadelijke bruine kleur hebben.

28.4 Het water komt vaak uit een watertank van het huis en wordt verwarmd middels zonne-energie. Op eilanden komt het water doorgaans uit een waterreservoir, houdt hierbij rekening met de hoeveelheid die wordt gebruikt. Elektriciteit kan worden opgewekt door middel van zonne-energie en in dat geval mogen alleen elektrische apparaten tot 12V gebruikt worden.

Boot, vissen

29.1 Visvergunningen zijn verkrijgbaar bij lokale toeristenbureaus. Wanneer een vakantiehuis van een boot is voorzien, kan deze in de periode mei tot september (tevens afhankelijk van lokale weersomstandigheden) worden gebruikt. Houd er rekening mee dat de nodige reddingsvesten niet bij de standaard uitrusting horen en dat het gebruik van de boot op geheel eigen verantwoordelijkheid is.

29.2 Stelt de eigenaar een boot ter beschikking dan is de huurder verplicht de boot op een verantwoorde, veilige manier te (doen) gebruiken en achter te laten, om de door de eigenaar gegeven gebruiksinstructies op te volgen en om de boot na gebruik boven de hoogwatergrens op het land te stallen. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de boot, gebruikers van de boot en voor met de boot aan derden toegebrachte schade. De huurder is verplicht om alle personen die gebruik maken van de boot een passend reddingsvest te doen dragen. Noch de eigenaar, noch Villawereld is verplicht om reddingsvesten beschikbaar te stellen. De huurder is verplicht om erop toe te zien dat kinderen jonger dan16 jaar alleen gebruik maken van de boot onder begeleiding van ten minste 1 volwassene. De huurder is verplicht om instructies over het gebruik van de boot opgesteld door de eigenaar op te volgen en is zelf verantwoordelijk dat de juiste middelen aanwezig zijn. Indien voor het gebruik van de boot vergunningen, vaarbewijzen etc. benodigd zijn, dan is het de verantwoording van de huurder om hierover te beschikken. Overeenkomsten van boothuur tussen huurder en de huiseigenaar of een derde partij, vallen niet onder de verantwoording van Villawereld.

Speeltoestellen, kinderspeelplaatsen, sportvelden

30.1 Gebruik van kinderspeelplaatsen of sportvelden in welke vorm dan ook (zoals bijvoorbeeld tennisbanen, voetbalvelden, fitnessruimten etc.) zijn altijd op eigen risico.

30.2 Onder speeltoestellen verstaan wij een schommel, zandbak, wip, speelhuis, glijbaan of een combinatie hiervan. Gebruik van de speeltoestellen is altijd op eigen risico.

Barbecue

31.1 Bij veel vakantiehuizen is een barbecue beschikbaar. In sommige gevallen kan deze pas na reiniging gebruikt worden, vooral wanneer de barbecue lange tijd ongebruikt is gebleven. Na gebruik de barbecue goed schoonmaken, ook al werd deze niet schoon aangetroffen. In een vakantiehuis met appartementen is er meestal alleen een barbecue voor het gehele pand aanwezig. Er is geen barbecue voor elk appartement.

GPS-coördinaten

32.1 De GPS-coördinaten in de routebeschrijving leiden niet altijd exact naar het vakantiehuis en fouten en omissies hieromtrent zijn niet uitgesloten. De coördinaten kunnen tevens van een dichtstbijzijnde weg of kruispunt zijn. Als de sleuteloverdracht niet plaatsvindt bij het vakantiehuis, dan leiden de GPS-coördinaten tot het adres van de sleutelbeheerder. Onderzoek van te voren of de verstrekte coördinaten overeenkomen met het adres van het vakantiehuis.

Bezoek, gasten

33.1 Huurder dient er rekening mee te houden dat de verhuurder het recht heeft om personen die het gehuurde vakantiehuis niet bewonen of niet zijn aangemeld van het perceel te verwijderen.

Busreizen

34.1 Als er via Villawereld een busreis geboekt is geldt over het algemeen dat het vertrek richting de vakantiebestemming op de dag voor de aankomstdag is. Houd er rekening mee dat genoemde aankomst-, vertrek- en reistijden zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. Vertragingen door o.a. verkeersdrukte, stakingen, opstoppingen, weersinvloeden en technische mankementen zijn voor ons overmachtsituaties. Bij ons geboekte busreizen vallen altijd onder de aanvullende voorwaarden van de betreffende maatschappij, en zijn niet voor risico van Villawereld.

Minder validen

35.1 Bij de vakantiehuizen op de website zijn over het algemeen geen speciale voorzieningen getroffen voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en mindervaliden. Dat betekent niet dat mindervaliden niet welkom zijn. Integendeel, maar het ontbreken van deze voorzieningen kan Villawereld nimmer worden verweten. Villawereld kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Overmacht

36.1 Indien de uitvoering van de huurovereenkomst, als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht niet mogelijk is of aanzienlijk wordt bemoeilijkt zijn Villawereld en de vakantiehuiseigenaar gerechtigd om de huurovereenkomst te ontbinden. Van onvoorziene omstandigheden of

overmacht is onder meer sprake in geval van oorlog, buitengewone weersomstandigheden, natuur- en milieurampen, epidemieën, grenssluitingen, vluchtelingenproblematiek, verkeersdrukte, stop van handel in valuta, stakingen, uitsluitingen en andere gevallen van overmacht. De vakantiehuiseigenaar en Villawereld zijn in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele kosten en schade van de huurder. Villawereld heeft het recht om alle gemaakte kosten, met inbegrip van de boekingskosten in verband met beëindiging huurovereenkomst ten gevolge van overmacht van huurder te vorderen.

36.2 De vakantiehuiseigenaar en Villawereld zijn niet aansprakelijk voor insectenoverlast in het vakantiehuis of op het perceel waarop het huis staat en ook niet voor diefstal van of schade aan aan eigendommen van de huurder.

Online beschikbaarheid vakantiehuizen

37.1 De beschikbaarheid op onze website houden wij accuraat bij. Helaas is het niet altijd mogelijk om de meest recente beschikbaarheid bij een vakantiehuis te tonen en kan het wel eens zijn dat een week nog beschikbaar staat, terwijl de verhuurder zelf inmiddels een boeking heeft ontvangen. Daarom is het belangrijk om te weten dat op het moment van boeken altijd een boekingsaanvraag dient te worden gedaan en dat de boeking nog niet definitief is. Zodra Villawereld de boekingsaanvraag binnenkrijgt, wordt direct contact met de verhuurder opgenomen om de beschikbaarheid na te gaan.

37.2 Villawereld gaat er in eerste instantie vanuit dat huurders een week willen verblijven in een vakantiehuis. Daarnaast is het zo dat in het algemeen in het hoogseizoen (begin juli t/m eind augustus) het niet mogelijk is om op andere dagen aan te komen. Dit zijn regels die door de verhuurders zijn opgesteld.

37.3 In het voorseizoen (tot begin juli) en in het naseizoen (na augustus) is het vaak wel mogelijk om voor een flexibelere periode een vakantiehuis te boeken. Wanneer huurder een boekingsaanvraag of optieaanvraag wilt doen voor een afwijkend verblijf ten opzichte van het standaardverblijf van een week, dan dient de huurder dit bij boeking, telefonisch of per e-mail aan ons door te geven.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

38.1 Villawereld besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Villawereld is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

38.2 Aan de getoonde informatie en foto’s op de website van Villawereld kunnen geen rechten worden ontleend.

38.3 Villawereld is jegens huurder niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en/of vergissingen op de website of in enige berichtgeving richting de gebruiker van de website.

Verzekeringen

39.1 Villawereld raadt ten zeerste aan een reisverzekering, annuleringskostenverzekering en accommodatie inventaris verzekering (ook schadeverzekering genoemd) af te sluiten aangezien huurder vele risico’s loopt en Villawereld op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

Slotbepalingen

40.1. Het is de huurder niet toegestaan het vakantiehuis onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.

40.2. Indien de verhuurder zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat hij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.

40.3. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

40.4. Geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter te Gouda, zulks slechts voor zover de wet dit toelaat.

Bemiddelingsovereenkomst Villawereld B.V.

Onze bemiddelingsovereenkomst kunt u hier lezen en downloaden.

Huurovereenkomst met de verhuurder van het vakantiehuis

De huurovereenkomst met de verhuurder van de vakantiewoning kunt u hier lezen en downloaden.

 


 

Overeenkomst tussen u en Villawereld

Deze website wordt door Villawereld ter beschikking gesteld. Het gebruik van deze website waaronder het definitief boeken van een vakantiehuis en/of acceptatie van de ongewijzigde voorwaarden en mededelingen die op deze website staan (de ‘algemene voorwaarden’) impliceert instemming met al deze algemene voorwaarden. Indien niet akkoord wordt gegaan met deze algemene voorwaarden, is er geen bevoegdheid om gebruik te maken van deze website en derhalve ook niet om een vakantiehuis te boeken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website alsmede op al het bezoekende internetverkeer van deze website. Villawereld behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen of aan te passen. Dergelijke wijzigingen of aanpassingen zullen onmiddellijk na plaatsing op de website van kracht zijn. Op deze website zijn links naar vele andere websites te vinden die al of niet gelieerd zijn aan deze website en/of aan Villawereld, en waarvoor andere voorwaarden of meldingen gelden, of die aanvullende voorwaarden en meldingen bevatten dan die van de op deze website gespecificeerde voorwaarden. Voor toegang tot dergelijke websites via links die op deze website staan, gelden de voorwaarden, meldingen en gebruiksregels voor dergelijke websites en niet voor deze website. Villawereld staat niet in voor de overdracht of de verwerking van informatie of online activiteiten of transacties die op deze website worden aangeboden. De overdracht van enige informatie of online activiteit of transactie betekent niet dat de online activiteit of transactie wordt geaccepteerd of wordt geweigerd, maar houdt slechts in dat een overdracht in werking is gesteld. Voor alle online activiteiten en transacties is een schriftelijke bevestiging nodig. Bovendien kan het niveau van de diensten die op en vanuit deze website beschikbaar zijn, wisselen, en kan deze Website gedurende langere tijd ontoegankelijk of “uitgeschakeld” zijn. Villawereld behoudt zich het recht voor om deze website, geheel of gedeeltelijk, te stoppen om zakelijke of technische redenen. De diensten van Villawereld zullen dan echter toegankelijk blijven via traditionele communicatiemiddelen zoals telefoon of post.

Vrijwaring garanties en aansprakelijkheid

Villawereld geeft geen enkele garantie en schept ook geen enkel beeld ten aanzien van de resultaten die verkregen zouden kunnen worden door het gebruik van deze website, of ten aanzien van de betrouwbaarheid, de exactheid of de actualiteit van enige informatie in de inhoud, enige diensten en/of enig goed dat wordt verkregen als gevolg van het gebruik van deze website. Wij trachten ervoor te zorgen dat de inhoud waartoe toegang tot de website wordt verkregen, steeds juist is. De inhoud kan echter onjuistheden, typefouten en omissies bevatten. Villawereld zal haar best doen om fouten en omissies zo snel mogelijk te herstellen nadat Villawereld hiervan op de hoogte is gesteld. De aanvullingen, doorhalingen en wijzigingen op deze inhoud, en verbeteringen en/of wijzigingen kunnen worden aangebracht in de functionaliteit, het ontwerp op de lay-out van deze website.

Als voorbeeld en zonder de algemeenheid van bovenstaande in te perken, kan Villawereld of leveranciers niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schadeclaim, enig verlies of enige schade die ontstaat uit of het gevolg is van het niet-functioneren van deze website, fouten, omissies, onderbrekingen, doorhalingen, defecten, vertragingen in de bediening, computervirussen, diefstal, vernietiging, ongeoorloofde toegang tot of beschadiging van persoonlijke bestanden, of andere materialen die op deze website staat. Er wordt uitdrukkelijke goedkeuring en bevestiging verleend dat Villawereld niet aansprakelijk kan worden gesteld door enig lasterlijk, bedreigend of onwettig gedrag van andere abonnees of van derden.

Links

Deze website kan links bevatten naar andere websites (‘gelinkte sites’). De ‘gelinkte sites’ worden uitsluitend voor eigen gemak, informatie, en in sommige gevallen transactiemogelijkheid geboden, en de toegang tot deze sites is derhalve op eigen risico. Villawereld heeft geen zeggenschap over de inhoud van enige ‘gelinkte site’, en Villawereld is niet verantwoordelijk voor deze inhoud en ondersteunt deze inhoud niet, zelfs wanneer er een relatie bestaat tussen Villawereld en de eigenaars van dergelijke ‘gelinkte sites’. Er mag geen hyperlink naar deze website worden gemaakt of enige andere links worden gerealiseerd die advertenties, sponsoring of ondersteuning bevatten van een eigen website of van enige andere website, door Villawereld en/of hieraan gelieerde of gerelateerde eenheden, geassocieerde bedrijven of partners, of leveranciers.

Gebruik van Villawereld boekingsservice

De mogelijkheid om op deze website van Villawereld te boeken wordt uitsluitend aangeboden om te helpen bij het vaststellen van de beschikbaarheid van vakantiewoningen en, in sommige gevallen, van reisgerelateerde producten en diensten, het uitvoeren van online transacties en aankopen, het maken van wettige boekingen en het ontvangen van bevestigingen hiervan, of het anderszins doen van zaken met leveranciers, en voor geen andere doelstellingen. De garantie wordt men minimaal 18 jaar oud is, en er een wettelijke bevoegd is om deze overeenkomst aan te gaan en deze website te gebruiken overeenkomstig alle hierin genoemde algemene voorwaarden. Er wordt tevens akkoord gegaan met het feit dat de financiële aansprakelijkheid voor al het gebruik van deze website (alsmede voor het gebruik van uw account door anderen, inclusief o.a. minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) die woonachtig zijn. Er wordt akkoord gegaan dat er toezicht wordt uitgeoefend op al het gebruik van deze website onder eigen naam of account. Tevens wordt er gegarandeerd dat alle informatie (inclusief details die aan Villawreld zijn verstrekt t.b.v. inlichtingen en wettige boekingen, voor het aankopen van reisproducten, en voor het voeren van online transacties), die worden verstrekt en tevens door leden van het huishouden, of door derden met toestemming en onder leiding worden verstrekt, bij het gebruik van deze website, waar en juist is.

Verder wordt er gegarandeerd dat creditcards of debetcards die gebruikt worden voor het voeren van online transacties, eigendom zijn en dat er voldoende saldo is op deze rekeningen om de huur van het vakantiehuis dat geboekt wordt te dekken alsmede de kosten voor enige reisproducten en diensten die hiermee verband houden worden aangekocht. Mochten er wijzigingen optreden in de details die zijn verstrekt, dan is er sprake van de verantwoordelijkheid Villawereld hierover zo spoedig mogelijk in te lichten. Alle speculatieve, valse of frauduleuze handelingen of boekingen of aankopen of online transacties, of alle handelingen of boekingen of aankopen of online transacties vooruitlopend op een aanvraag, zijn verboden.

De algemene voorwaarden van Villawereld zijn van toepassing op alle online activiteiten en transacties op en in verband met het online reserveringssysteem van Villawereld dat op deze website beschikbaar is. Er wordt verklaard de algemene voorwaarden van Villawereld, of leveranciers, of overige derde partijen aan wie wij vergunning hebben verleend en met wie zaken wordt gedaan, inclusief o.a. betaling van alle verschuldigde bedragen en het voldoen aan alle regels, voorwaarden, en beperkingen met betrekking tot beschikbaarheid, bezetting en het gebruik van vakantiehuizen, de beschikbaarheid van tickets en overige reisgerelateerde producten en diensten, en het daadwerkelijke gebruik van reisgerelateerde producten en diensten die zijn aangekocht in verband met de huur van het vakantiehuis.

Villawereld is niet aansprakelijk voor boekingen die geen verband houden met de huur van een vakantiehuis en reisgerelateerde producten en diensten die worden aangeboden door aan Villawereld gerelateerde of gelieerde eenheden, geassocieerde bedrijven of partners, of leveranciers, of andere derde partijen die hiertoe door ons zijn goedgekeurd, of wij al of niet als agent optreden voor een van deze eenheden, of voor enig aspect van de relatie tussen u en één of meer van deze eenheden. Er is sprake van aansprakelijkheid voor alle kosten, belastingen en doorberekeningen die ontstaan zijn door het gebruik van deze website of tijdens het uitvoeren van online activiteiten en transacties op en in verband met het online reserveringssysteem dat op deze website beschikbaar is.

Download hier de algemene voorwaarden als PDF